Super User

Super User

Fredag, 16 juli 2021 14:24

Sommerlejr 2021

Så har vi endelig fået gennemført vores sommerlejr, på trods af restriktioner som har påvirket vores spejderarbejde så voldsomt igennem så lang tid!

Det var derfor en glæde at både ledere og spejdere, store som små, kunne mødes til fælles aktiviteter i vores egen hytte - Hotel Olsen. Vi startede ud med lidt regn men dette blev hurtigt afløst af et fantastisk vejr, som rigtigt gav mulighed for en masse udendørs aktiviteter, både på jorden og langt oppe i luften.

 

Det har været en fed lejr, stor tak til de aktive ledere der har sikret så flot en lejr! 

 

Torsdag, 22 oktober 2020 18:39

LTK Lederprisen 2020

Borgmester Sofia Osmani og formand for kultur- og fritidsudvalget Mette Schmidt Olsen drog på udflugt for at overrække kommunens ungdomslederpris 2020

Spejderne fik i torsdags fint besøg til deres spejdermøde. Mens de var i fuld gang med et mægtigt byggeprojekt med rafter og indbygget svævebane kom borgmesteren og formanden for kultur og fritidsudvalget samt Tine Sørensen fra fritidsforvaltningen forbi i en helt særlig anledning. Kommunalbestyrelsen havde nemlig besluttet at tildele vores ledere Paw og Troels, Lyngby-Taarbæk kommunes ungdomslederpris.

Mette Schmidt Olsen overrakte de 2 ledere årets lederpris og motiverede kommunens valg ved at referere til spejdernes egne ord:

Før Troels og Paw startede i vores spejdertrop, var vi et par stykker der havde tanker om at stoppe for at fokusere på andre fritidsaktiviteter, men det tog dem meget kort tid at få ændret vores meninger bare ved at være, som de er. Helt uden at prøve formår de begge altid at holde humøret højt hos alle omkring dem, både voksne og børn, lige meget hvor trætte eller udmattede de er. De har altid de skøreste ideer der har sparket nyt liv i hele troppen og givet mere gåpåmod til alt fra ulvene til klan og ledere.

Paw og Troels er uadskillelige i spejder sammenhæng, og derfor er lederprisen som et team helt på sin plads. De yder en kæmpe indsats som ledere men også med alle mulige praktiske gøremål, der får gruppen til at fungere. Et kæmpe og velfortjent TILLYKKE til dem begge 2.

Onsdag, 10 april 2019 17:43

Samværsregler

1. Lyngby-Lundtofte Gruppe er en børne- og ungdomsorganisation, og vi har derfor et ansvar for løbende at arbejde med samværsregler med det formål, at der fortsat skal være gode og trygge rammer for alle i gruppen, når der laves spejderaktiviteter. 

Hvad er samværsregler?
Formålet med samværsreglerne er at forebygge fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år, samt at beskytte ledere mod at blive misforstået, mistænkeliggjort eller udsat for falske anklager. 
Samværsreglerne beskriver hvordan medlemmer og forældre skal agere, hvis der opstår kendskab til eller mistanke om overgreb eller mistrivsel, såvel indenfor spejdergruppen som udenfor.

Hvad er et overgreb?
Overgreb på børn og unge kan finde sted mellem leder og barn i foreningsregi, mellem børnene i foreningsregi eller i en relation mellem barn og familie/andre udenfor. Fælles for alle former af overgreb er, at individuelle grænser hos den/de krænkede overskrides. Der kan være tale om tre typer af overgreb:

• Fysiske overgreb i form af slag, spark, rusk, kvælningsforsøg, fastholdelse og lignende. F.eks. hvis en leder fastholder et uroligt barn ved at sætte sig oven på det.

• Psykiske overgreb såsom indespærring, isolation, trusler, verbale angreb, ignorering og nedværdigende behandling. F.eks. når et barn udstilles på en negativ måde, foran de øvrige børn og voksne.

• Seksuelle overgreb ved fysisk kontakt, psykisk eller verbal krænkelse. F.eks. hvis en leder kommenterer en barns ydre fremtoning i et krænkende sprog.

Underretningspligt hvornår?
Ved antagelse eller viden om fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb har lederen underretningspligt i henhold til Serviceloven. Hvis et tilfælde opstår, skal lederen tage kontakt til gruppelederen. Man skal som leder ikke stå alene med det psykiske pres, som viden af så alvorlig karakter kan have.
Ved antagelse eller viden om mistrivsel, som ikke indebærer overgreb, skal lederen kontakte Gruppelederen. I sådanne tilfælde ser vi det som vores ansvar at underrette forældrene til det pågældende barn/den unge og i yderste konsekvens de sociale myndigheder. Dette kunne være viden om f.eks. cutting, mobning, selvmordstanker og spiseforstyrrelser.
Er der mistanke om overgreb følger 1. Lyngby-Lundtofte Gruppe korpsets vejledning i håndtering af sådanne tilfælde: https://spejdernet.dk/spejderliv/temaer/overgreb-mod-boern/mistanke-om-overgreb.

Regler for ledere, medhjælpere og andre voksne over 18 år
I det følgende skal “et barn” forstås som en person under 18 år.

Overnatning 
Som udgangspunkt sover ingen leder alene sammen med børn i samme rum eller telt.
Ved overnatning stiles der efter, at der er 2 ledere til stede hele tiden, men grundet andre aktiviteter som ledermøder, natløb og andet på weekender/lejre accepteres det, at der periodevis kun er en leder til stede ved børnene.

Intime situationer 
Ved intime situationer med et barn skal der altid være 2 voksne til stede, fortrinsvis er lederne af samme køn som barnet. En intim situation kunne f.eks. være fjernelse af skovflåt på intimt sted, badning, tøjskift etc. Af hensyn til barnets blufærdighed er det tilstrækkeligt at den eneleder på afstand overvåger situationen.

Fotografering 
Der må ikke tages billeder, der ikke kan offentliggøres. Børn og voksne skal altid være passende påklædt ved fotografering. 

Sociale medier
Som leder må man ikke have én-til-én samtaler med et barn på sociale medier. Et socialt medie er f.eks. Facebook Messenger eller Snapchat. Der henvises til, at man benytter en gruppechat, hvor flere er med i samtalen.  SMS og opkald er acceptable, selvom det er 1-1, da det kan spores af politiet uden om internationale virksomheder. Det kan være nødvendigt for lederen at kunne kommunikere med det enkelte barn 1-1 fx i relation til fremmøde/fravær, arrangementer mv.   

Kærester 
En leder må ikke have et kæresteforhold til et barn eller en lederassistent under 18 år. Lederassistenter (uge mellem 15-18 år) må ikke have kæresteforhold til et af de børn de er leder for.

Fortrolig situation
Hvis et barn kommer til dig som leder og gerne vil betro sig, skal man holde sig inden for synsvidde af andre ledere. Lederen skal efter samtalen dele med en anden leder hvad, der blev snakket om. 

Brug af mobiltelefon 
Ugentlige ledere opfordres til at tage en snak med børnene om brug af mobiltelefon især i forhold til billeder, deling af billeder og samtykke.

Samværsregler på Spejdernet.dk

Onsdag, 22 august 2018 17:52

50 års stjerner hos 1. Lyngby-Lundtofte

Så kom dagen hvor to af vores store kapaciteter fik udleveret deres 50 års stjerner for mange års spejdertjeneste. Søren Gyde Thomsen og Ulrik Bing har begge opnået denne milepæl og deres stjerner blev udleveret og påsat af Distriktschefen. De stolte herrer stillede glade op til fotografering og efterfølgende var der fejring og kage til alle.

 

 

Privatlivspolitik for 1.Lyngby-Lundtofte Gruppe

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

1.Lyngby-Lundtofte Gruppe er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Gruppeleder Ulrik Bing

CVR: 29500630

Hjemmeside: 1Lyngby-Lundtofte.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:
a. Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, forælderkontaktoplysninger
b. Oplysninger om strafbare forhold (børneattest) og i den forbindelse indhentning af cpr-numre

2. Oplysninger om frivillige:
a. Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser.
b. Bankkonto oplysninger
c. Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer herunder almindelige personoplysninger til brug bestyrelsesoversigt og tilsvarende legitimationsdokumentation til bank.
d. Oplysninger om strafbare forhold (børneattest) og i den forbindelse indhentning af cpr-numre

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig eller dine forældre.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

• At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
• At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende informationsbreve/emails
• At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
• At kunne levere varer og ydelser du eller dit barn er tilmeldt til eller har bestilt
• At administrere din relation til foreningen
• At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:
• At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
• At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
• At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)
• At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
• At administrere din relation til foreningen
• Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:
• At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen/Gruppemødet) i henhold til foreningens vedtægter
• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
• At kunne planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter
• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
• At bevare oplysninger med historisk værdi til brug for arrangementer og aktiviteter fx billeder of referater


Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger/forælder:
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig efter dit medlemskab, er ophørt.
Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig efter dit frivillige arbejde ophører.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.


Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Lørdag, 09 december 2017 12:24

Juleweekend 2017

I år gik vores traditionsrige juleweekend (hvor vi alle mødtes til hygge, leg og ikke mindst god mad) til en anden hytte end vores egen Hotel Olsen. Vi var ganske simpelt for mange til Hotel Olsen. så vi var tæt på 50 glade spejdere i alle aldre i Hotel Wiggatorp. Hytten var god til gåtur i skoven, juledekorationsfremstilling, bolsjefremstilling, fælles oplevelser og julehygge. Middagen var naturligvis flæskesteg med tilbehør og ris a la mande – så bliver det næppe bedre.

Fredag, 25 august 2017 08:07

Uniform

Vi har fået ny uniform. Se den her - og find mærkevejledningen til den.
 
Vores uniform fås i fire udgaver: En børnemodel, en figursyet kvindemodel, en figursyet herremodel og en unisex-model til voksne, der er helt lige i snittet. Alle modellerne består af en uniformsskjorte og en fleece. Fleecen kan lynes på, når det er koldt og af igen, når solen skinner.

Der også to officielle uniformstørklæder: Et klassisk, rødt, trekantet tørklæde med grafik fra vores logo som kommer i to størrelser. Udover det kommer der et stort, vævet, rødt tørklæde med kvaster. Begge tørklæder er til både drenge og piger i alle aldre.

Uniformsvejledning

KFUM-Spejderne har redesignet alle basismærker til uniformen. Det gælder alt fra gruppenavn og enhedsmærker til kursusmærker.
Derfor behøver du ikke flytte nogle af dine gamle mærker over på din nye uniform, når du får den. For der kommer en masse nye mærker.

Mandag, 21 august 2017 05:22

Arbejdsdag 2017

Med rigtig godt folk til fremøde, af både spejdere, ledere og forældre, fik vi brugt dagen igår fra 10-14, på at rydde op udenfor, ved vores hytte, Baunen.

Der er blevet sorteret rafter, malet flagstang, malet huset, slået græs, skåret større grene ned, for mere lys, og man kan i hvert fald ikke sige at vi kommer til at mangle brænde lige foreløbig.

Vi havde vejret med os, hvilket gjorde dagen til en fantastisk dag. Vi siger tak til alle, både store og små, spejdere og ikke-spejdere, for at denne dag kunne lade sig gøre...

 

 

Mandag, 05 december 2016 16:02

Juleweekend 2016

SÅ blev det (næsten) jul igen og derfor også tid til vores traditionsrige juleweekend hvor vi alle mødtes til hygge, leg og ikke mindst god mad. Vi var tæt på 50 glade spejdere i alle aldre som benyttede weekenden til netop fælles oplevelser og julehygge.

 

Mandag, 31 oktober 2016 06:02

Halloween møde Junior/trop

Så var båre Junior og Trop samlet om at sikre den perfekte Halloween også her i 2016. Som altid skulle der gøres klar til vores årlige græskarsalg i Lyngbys bymidte hvor vi sælger både græskar, kage og ikke mindst den kendte græskarsuppe. Alle arbejdede hårdt for at sikre både underholdning og flotte / skræmmende / dragende græskar.

Arbejdet som udføres er med til at sikre en del af det økonomiske grundlag for vores aktiviteter for alle i gruppen.

 

Side 1 ud af 4
Nyeste billeder
Nyheder
Mest læste
Vores hytter
Hotel Olsen

Hotel Olsen

Udlejningshytte
Nattergalevej 8, 3450 Allerød
Troldehøj

Troldehøj

Mødehytte
Kulsviervej 91, 2800 Lyngby
Baunen

Baunen

Mødehytte
Carlhøjsvej 91, 2800 Lyngby