statisk information

statisk information (18)

Information med "lang levetid", som fx indmeldelsesblanketter, hyttebeskrivelser, mv.

Onsdag, 10 april 2019 17:43

Samværsregler

Written by

1. Lyngby-Lundtofte Gruppe er en børne- og ungdomsorganisation, og vi har derfor et ansvar for løbende at arbejde med samværsregler med det formål, at der fortsat skal være gode og trygge rammer for alle i gruppen, når der laves spejderaktiviteter. 

Hvad er samværsregler?
Formålet med samværsreglerne er at forebygge fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år, samt at beskytte ledere mod at blive misforstået, mistænkeliggjort eller udsat for falske anklager. 
Samværsreglerne beskriver hvordan medlemmer og forældre skal agere, hvis der opstår kendskab til eller mistanke om overgreb eller mistrivsel, såvel indenfor spejdergruppen som udenfor.

Hvad er et overgreb?
Overgreb på børn og unge kan finde sted mellem leder og barn i foreningsregi, mellem børnene i foreningsregi eller i en relation mellem barn og familie/andre udenfor. Fælles for alle former af overgreb er, at individuelle grænser hos den/de krænkede overskrides. Der kan være tale om tre typer af overgreb:

• Fysiske overgreb i form af slag, spark, rusk, kvælningsforsøg, fastholdelse og lignende. F.eks. hvis en leder fastholder et uroligt barn ved at sætte sig oven på det.

• Psykiske overgreb såsom indespærring, isolation, trusler, verbale angreb, ignorering og nedværdigende behandling. F.eks. når et barn udstilles på en negativ måde, foran de øvrige børn og voksne.

• Seksuelle overgreb ved fysisk kontakt, psykisk eller verbal krænkelse. F.eks. hvis en leder kommenterer en barns ydre fremtoning i et krænkende sprog.

Underretningspligt hvornår?
Ved antagelse eller viden om fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb har lederen underretningspligt i henhold til Serviceloven. Hvis et tilfælde opstår, skal lederen tage kontakt til gruppelederen. Man skal som leder ikke stå alene med det psykiske pres, som viden af så alvorlig karakter kan have.
Ved antagelse eller viden om mistrivsel, som ikke indebærer overgreb, skal lederen kontakte Gruppelederen. I sådanne tilfælde ser vi det som vores ansvar at underrette forældrene til det pågældende barn/den unge og i yderste konsekvens de sociale myndigheder. Dette kunne være viden om f.eks. cutting, mobning, selvmordstanker og spiseforstyrrelser.
Er der mistanke om overgreb følger 1. Lyngby-Lundtofte Gruppe korpsets vejledning i håndtering af sådanne tilfælde: https://spejdernet.dk/spejderliv/temaer/overgreb-mod-boern/mistanke-om-overgreb.

Regler for ledere, medhjælpere og andre voksne over 18 år
I det følgende skal “et barn” forstås som en person under 18 år.

Overnatning 
Som udgangspunkt sover ingen leder alene sammen med børn i samme rum eller telt.
Ved overnatning stiles der efter, at der er 2 ledere til stede hele tiden, men grundet andre aktiviteter som ledermøder, natløb og andet på weekender/lejre accepteres det, at der periodevis kun er en leder til stede ved børnene.

Intime situationer 
Ved intime situationer med et barn skal der altid være 2 voksne til stede, fortrinsvis er lederne af samme køn som barnet. En intim situation kunne f.eks. være fjernelse af skovflåt på intimt sted, badning, tøjskift etc. Af hensyn til barnets blufærdighed er det tilstrækkeligt at den eneleder på afstand overvåger situationen.

Fotografering 
Der må ikke tages billeder, der ikke kan offentliggøres. Børn og voksne skal altid være passende påklædt ved fotografering. 

Sociale medier
Som leder må man ikke have én-til-én samtaler med et barn på sociale medier. Et socialt medie er f.eks. Facebook Messenger eller Snapchat. Der henvises til, at man benytter en gruppechat, hvor flere er med i samtalen.  SMS og opkald er acceptable, selvom det er 1-1, da det kan spores af politiet uden om internationale virksomheder. Det kan være nødvendigt for lederen at kunne kommunikere med det enkelte barn 1-1 fx i relation til fremmøde/fravær, arrangementer mv.   

Kærester 
En leder må ikke have et kæresteforhold til et barn eller en lederassistent under 18 år. Lederassistenter (uge mellem 15-18 år) må ikke have kæresteforhold til et af de børn de er leder for.

Fortrolig situation
Hvis et barn kommer til dig som leder og gerne vil betro sig, skal man holde sig inden for synsvidde af andre ledere. Lederen skal efter samtalen dele med en anden leder hvad, der blev snakket om. 

Brug af mobiltelefon 
Ugentlige ledere opfordres til at tage en snak med børnene om brug af mobiltelefon især i forhold til billeder, deling af billeder og samtykke.

Samværsregler på Spejdernet.dk

Onsdag, 22 august 2018 17:36

Privatlivspolitik for 1.Lyngby-Lundtofte Gruppe

Written by

Privatlivspolitik for 1.Lyngby-Lundtofte Gruppe

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

1.Lyngby-Lundtofte Gruppe er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Gruppeleder Ulrik Bing

CVR: 29500630

Hjemmeside: 1Lyngby-Lundtofte.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:
a. Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, forælderkontaktoplysninger
b. Oplysninger om strafbare forhold (børneattest) og i den forbindelse indhentning af cpr-numre

2. Oplysninger om frivillige:
a. Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser.
b. Bankkonto oplysninger
c. Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer herunder almindelige personoplysninger til brug bestyrelsesoversigt og tilsvarende legitimationsdokumentation til bank.
d. Oplysninger om strafbare forhold (børneattest) og i den forbindelse indhentning af cpr-numre

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig eller dine forældre.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

• At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
• At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende informationsbreve/emails
• At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
• At kunne levere varer og ydelser du eller dit barn er tilmeldt til eller har bestilt
• At administrere din relation til foreningen
• At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:
• At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
• At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
• At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)
• At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
• At administrere din relation til foreningen
• Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:
• At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen/Gruppemødet) i henhold til foreningens vedtægter
• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
• At kunne planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter
• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
• At bevare oplysninger med historisk værdi til brug for arrangementer og aktiviteter fx billeder of referater


Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger/forælder:
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig efter dit medlemskab, er ophørt.
Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig efter dit frivillige arbejde ophører.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.


Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Lørdag, 01 oktober 2016 13:11

Trop - Baunen

Written by

Vores trop består af piger og drenge som alle er mere end 17 år. Møderne afholdes hver torsdag fra kl. 18.30 til 20.00 normalt på Baunen (Carlshøjvej) eller evt. på Troldehøj (Kulsviervej).

 

Nyt program på vej...

Lørdag, 01 oktober 2016 12:49

Juniorer - Baunen

Written by

Vores junior flok på Baunen består af piger og drenge som alle går i 4. - 6. klasse. Møderne afholdes hver onsdag fra kl. 18.00 til 19.30 normalt på Baunen (Carlshøjvej).

 August:

D. 14.08.19 - Velkommen tilbage 

D. 21.08.19 - Farvel til Tove og Sif

D. 27.08.19 - Oprykning

D. 27.08.19 - Aflyst grundet oprykning.

 

September:

D. 04.09.19 - Velkommen tilbage + kan du huske? + forældremøde

D. 11.09.19 - Udvidet kniv og økse opstart 

D. 18.09.19 - Knob

D. 25.09.19 - Knob

 

Oktober:

D. 02.10.19 - Handlekraft [Mærke]

D. 09.10.19 - Handlekraft [Mærke]

D. 16.10.19 – Efterårsferie

D. 23.10.19 - Kaos Kontrol [Mærke]

D. 25 - 27.10.19 - Halloween weekend

D. 30.10.19 - Kaos Kontrol [Mærke]

November:

D. 06.11.19 - Kaos Kontrol [Mærke]

D. 13.11.19 – Koder

D. 15.11.19 kl. 17:00 – 17.11.19 kl. 14:00 – Styrk patruljen - Weekend [Mærke]

D. 20.11.19 - Apostle [Mærke]

D. 27.11.19 - Apostle [Mærke]

 

December:

D. 04.12.19 - Apostle [Mærke]

D. 08.12.19 - Kirke besøg, Apostle [Mærke]

D. 11.12.19 - Koder 

D. 18.12.19 - Juleafslutning

 

Januar:

D. 08.01.20 - Opstart efter nytår

Mandag, 02 juli 2007 20:01

Baunen

Written by

Baunen er vores egen hytte, indviet i 1999. Grunden er kommunenes, og den ligger lige bag dtu nedenfor en skråning, der vældig god at klatre, rutsje og rulle på.

Torsdag, 02 juli 2015 19:17

Troldehøj

Written by

Troldehøj er kommunens som vi låner og bruger flittigt, fordi den ligger godt med stor plæne og skoven i baghaven.

Adressen er Kulsviervej 91, 2800 Kgs. Lyngby. Her er et mere præcist google-maps link

Søndag, 08 marts 2015 16:11

Efterårstur 2009

Written by

Så var vi på farten igen, denne gang på vores Efterårstur i 2009

Søndag, 08 marts 2015 16:08

Forårstur 2005

Written by

Så var vi på farten igen, denne gang på vores Forårs tur i 2005

Søndag, 08 marts 2015 15:54

Distriktslejrbål 2011

Written by

Den 11. oktober klokken 18 troppede en masse glade spejdere fra distriktet op på Troldehøj. ca 70 ulve, juniorer, spejdere og ledere fra 5 af distriktets grupper havde taget turen til Lundtofte for at deltage i lejrbålet. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor vejrguderne var rimelig med os. Der var alle slags indslag - både sang, sketch, leg osv. Desuden fik to spejdere fra Charlottenlund gruppe overrakt henholdsvis en 10 års og en 25 års stjerne.

Søndag, 08 marts 2015 15:52

Gruppe Grill 2009

Written by

Vi var samlet på Troldehøj til årets gruppe grill hvor vi nød solen og hyggen...

Side 1 ud af 2
Nyeste billeder
Nyheder
Mest læste
Vores hytter
Hotel Olsen

Hotel Olsen

Udlejningshytte
Nattergalevej 8, 3450 Allerød
Troldehøj

Troldehøj

Mødehytte
Kulsviervej 91, 2800 Lyngby
Baunen

Baunen

Mødehytte
Carlhøjsvej 91, 2800 Lyngby